مقالات پیروز دوانی در نشریات ایران

  مقالاتی که پیروز دوانی در نشریات مختلف به چاپ رساند

  1. برخورد از "چپ" به بازرگان: ایران فردا ضمیمه شماره 16، اسفند 1373   
  2. افریقای جنوبی در یک نگاه:  چیستا سال دوازدهم شماره 8و 9، اردیبهشت و خرداد 1374
  3. چگونه از عقاید احمقانه پرهیز کنیم نوشته برتراند راسل ، ترجمه پیروز دوانی ، چیستا سال دوازدهم شماره 10، تیر 1374
  4. حقوق و تلاش های حق طلبانه زنان : چیستا سال سیزدهم شماره 1، مهر 1374

  مقالاتی که نشریات مختلف از نوشته های پیروز دوانی به چاپ رسانده اند

  5. برای آنکه فریب نخوریم : نشریه نیمروز
  6. بیست سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران .....: نشریه نیمروز
  7. تفاوت میان جناح های حکومتی ، تفافت میان "بد" و "بد تر" است، نه "میان خوب" و "بد" : نشریه نیمروز
  10.بحران ساختاری به قلب نظام یعنی ولایت فقیه سرایت کرده است : نشریه نیمروز
  11. بازی طرد و حذف جناح ها در جمهوری اسلامی! : نشریه نیمروز
  12.قانون اساسی جمهوری اسلامی ضد حقوق بشر است بخش 2 : نشریه نیمروز
  13.قانون اساسی جمهوری اسلامی ضد حقوق بشر است بخش 3: نشریه نیمروز
  14.قانون اساسی جمهوری اسلامی ضد حقوق بشر است بخش 5: نشریه نیمروز