رویدادها مجمعوعه ای از بولتنهای  پیروز می باشد که شامل 22 شماره می باشد
بولتن شماره 1
بولتن شماره 2
بولتن شماره 3
بولتن شماره 4
بولتن شماره 5
بولتن شماره 6
بولتن شماره 7
بولتن شماره 8
بولتن شماره 9
بولتن شماره 10
بولتن شماره 11
بولتن شماره 12
بولتن شماره 13-14-15
بولتن شماره 16-17-18
  بولتن شماره 19-20-21-(قسمت ا)
  بولتن شماره 19-20-21-(قسمت 2)
بولتن شماره 22